ജീമെയിൽ പുതിയ ഇന്റർഫേസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തു കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ  ജിമെയ...